Thẩm tra cơ chế, chính sách đặc thù cho 4 tỉnh, thành phố