Tọa đàm “Tài nguyên nước và vấn đề quản lý, khai thác, sử dụng nước sạch”

Bảo vệ nguồn nước sạch để sử dụng lâu dài