Tiếp tục đổi mới giáo dục, kiên trì mục tiêu chất lượng