Mong muốn các đại biểu sẽ đem hết tài năng, trí tuệ mang lại hạnh phúc cho nhân dân