Vai trò quan trọng của Quốc hội là bảo đảm trách nhiệm giải trình của Nhà nước