Tiền thu từ đất trong quý I.2021 đạt 32.200 tỷ đồng