Phải phản ánh ý chí, nguyện vọng mà cử tri quan tâm