Chính sách hợp lòng dân, thúc đẩy đất nước phát triển