Về nơi diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào

"Thủ đô kháng chiến" tập trung nguồn lực và chăm lo đời sống cho nhân dân