Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử