Vĩnh Phúc: Tiếp tục vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế