Quảng Ngãi: Khai mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Khóa XII