Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh Miền tây sơ kết thi đua, khen thưởng