Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gia đình chính sách tại Quảng Nam, Đà Nẵng