Khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVII