Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình): Cần có chi phí để bảo vệ môi trường