Cạnh tranh chính là động lực để đổi mới và phát triển