Khối thi đua số III - Văn phòng Quốc hội ký kết giao ước thi đua năm 2021