Bài cuối: Chính sách nhất quán về quyền tự do tôn giáo

Những quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã thể hiện rõ việc Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo của mọi người cư trú trên đất nước Việt Nam như với các quyền cơ bản khác của con người; đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong việc thực hiện quyền tự do tôn giáo không ảnh hưởng đến thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.