Định kỳ 5 năm rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương định kỳ 5 năm rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP), báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước. Đánh giá lại quy mô GDP trong quá trình biên soạn số liệu GDP và lập hệ thống tài khoản quốc gia là công việc thường xuyên và định kỳ ở mỗi quốc gia.

Chủ động và quyết tâm hành động

Hôm qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã dành trọn một ngày để thảo luận các dự thảo Văn kiện trình Đại hội. 23 đại biểu, từ thực tiễn tại địa phương, công tác quản lý ngành, đã chắt lọc, tổng kết và đưa ra nhiều đề xuất quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển đột phá trong nhiều lĩnh vực, từ đó, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng mà dự thảo Văn kiện đề ra.

Tin tưởng và kỳ vọng

Đại hội XIII của Đảng khai mạc sáng qua với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Đồng thuận và đánh giá rất cao chủ đề của Đại hội, trao đổi với báo chí, các đại biểu cũng tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách tạo đột phá cho đất nước.

Triển khai văn kiện gắn với phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, nghiên cứu sâu, kỹ dự thảo các nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng để vận dụng triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Phong với Báo ĐBND.

Xứng với trọng trách trước Đảng và Nhân dân

Sáng nay, 26.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta - sẽ chính thức khai mạc. Trao đổi với báo chí, các đại biểu tham dự Đại hội khẳng định, sẽ làm hết sức mình, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm, dân chủ, để xem xét, quyết định các nội dung nghị sự, đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội, xứng với trọng trách mà Đảng và Nhân dân đã giao cho.

Niềm tin và khí thế mới

Trao đổi với báo chí, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY HÀ NỘI NGUYỄN THỊ TUYẾN nhận định, những thành tựu của nhiệm kỳ Khóa XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tạo niềm tin, khí thế mới cho đất nước phát triển trong giai đoạn tới. Tin tưởng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng nêu rõ, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo xây dựng các chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kế hoạch, đề án theo từng lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, cấp bách, đột phá, khâu yếu, việc khó, theo thời gian để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đề ra.

Dấu mốc quan trọng hướng tới tương lai

Sáng nay, 25.1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành ngày làm việc đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Đã gần một thế kỷ qua, mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng với nước ta đều là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Đại hội lần thứ XIII này, như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, “chắc chắn cũng sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước”.

Bước ngoặt cho sự phát triển của đất nước

Theo NGUYÊN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ BỘ LĨNH, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ mở ra bước ngoặt mới, mang tính quyết định cho sự phát triển đất nước. Xuyên suốt dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là khát vọng phát triển. Đó cũng là mục tiêu của Đảng ta, là khát vọng của cả dân tộc. Khi phát triển trở thành khát vọng, nó không còn là khẩu hiệu, mà là sức mạnh hành động, lôi cuốn, khơi dậy tiềm năng, động lực để biến mục tiêu phát triển thành hiện thực.

Hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng

Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị và bầu ra ban lãnh đạo mới của Đảng. Đây là hai nội dung có mối liên quan chặt chẽ và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản trong suốt quá trình vừa qua.

Chiều sâu của sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

Trao đổi với báo chí trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc cho biết, các tầng lớp Nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao đối với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần cầu thị, dân chủ ngày càng cao của Đảng, Nhân dân và xã hội, thể hiện được chiều sâu của sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, giữa Nhân dân với Đảng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lựa chọn ứng cử viên đủ đức, đủ tài

Phải lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng để Nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp có đủ đức, đủ tài, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Đây là quan điểm được đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức vừa qua.