Cần giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện

Để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tại phiên thảo luận trực tuyến chiều qua, các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa cả về chính sách và tổ chức thực hiện để gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bởi dư địa từ khu vực này còn rất lớn. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị sớm xem xét điều chỉnh về chính sách, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đa dạng hóa hình thức tham gia, nhất là có phương thức và cách tính theo giá trị dòng tiền để tạo sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Nâng cao chất lượng lập pháp

Nâng cao chất lượng các dự luật được trình Quốc hội để bảo đảm luật ban hành đi ngay vào cuộc sống là một trong những kỳ vọng được nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội gửi gắm và kỳ vọng ở Quốc hội Khóa XV. Muốn vậy, phải phát huy mạnh mẽ vai trò, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm của cá nhân đại biểu Quốc hội trong quá trình xem xét, cho ý kiến và quyết định thông qua dự luật. Cùng với đó, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội phải làm thật tốt vai trò “gác cổng” cho Quốc hội trong quá trình thẩm tra các dự luật.

Kiên cường chống dịch

Từ 0h ngày 9.7, người dân TP. Hồ Chí Minh đã chính thức thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Dẫu biết còn nhiều khó khăn, nhưng người dân thành phố quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh: “Hy sinh lợi ích ngắn ngày để bảo toàn sự sống lâu dài, đặc biệt sức khỏe, tính mạng của người dân, vì mục tiêu cao đẹp Thành phố mạnh khỏe, an toàn, đất nước vững bền, phát triển”.

Bài cuối: Điều kiện “cần” và “đủ”

Trong tiến trình phát huy dân chủ nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và dân chủ hóa nền kinh tế phải có những điều kiện “cần” và “đủ” sau.

Căn cơ và đồng bộ

Việc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương chủ trương gắn kết nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực là rất đúng cả về lý luận và thực tiễn, phù hợp với sự phát triển tất yếu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói riêng và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung. Nhấn mạnh điều này tại hội thảo khoa học về “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Vấn đề lý luận và thực tiễn” do Ban Nội chính Trung ương và Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức sáng 6.7 các đại biểu cũng thống nhất cho rằng, cần thiết phải bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để chỉ đạo căn cơ và đồng bộ cả phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tiêu cực trong thời gian tới.

Bài 2: Củng cố vững chắc địa vị và sức mạnh làm chủ của Nhân dân

Trọng trách cơ bản của toàn bộ tiến trình dân chủ hóa là phải xác lập và củng cố vững chắc không ngừng địa vị làm chủ và sức mạnh làm chủ của Nhân dân lao động một cách toàn diện, triệt để và sâu sắc. Đó cũng chính là mục tiêu, là động lực phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm phát triển đất nước vững mạnh toàn diện và bền vững từ kinh tế, chính trị đến xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại, mà kinh tế giữ địa vị là nền tảng, là căn bản. Và chính sự hùng mạnh, bền vững của nền kinh tế theo hướng dân chủ hóa là tiền đề quyết định để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa vững mạnh, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Bài 1:  Mục tiêu và động lực phát triển

Khớp nối các chương trình mục tiêu quốc gia

Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát nghèo bền vững, phát triển ổn định, tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Dân tộc vừa qua, một số ý kiến đề nghị, phải "khớp nối", lồng ghép, tích hợp cả nguồn lực và chính sách của ba chương trình mục tiêu quốc gia: phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững. Trong đó ngân sách nhà nước là chủ đạo, chú trọng vào phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Mối liên hệ máu thịt giữa đại biểu Quốc hội và cử tri

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Để thực hiện trọn vẹn vai trò này, một số đại biểu có bề dày kinh nghiệm hoạt động chia sẻ, các đại biểu lần đầu trúng cử của nhiệm kỳ Khóa XV phải luôn khắc sâu tâm nguyện phục vụ cử tri, thực sự là máu thịt của Nhân dân, không “ủy nhiệm” lòng tin của cử tri cho người khác.

Tiếp tục cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Năm 2020, mặc dù Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) có tăng về quy mô và số người tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, song hệ thống BHXH vẫn chưa thực sự hấp dẫn, thu hút sự tham gia của người lao động. Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban về các vấn đề Xã hội mới đây, các đại biểu đề nghị, cần nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng cải cách chính sách BHXH tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về mở rộng đối tượng tham gia, tiến tới thực hiện BHXH cho toàn dân; hoàn thiện các quy định về đóng - hưởng BHXH.

Quyết tâm giữ nguyên tiêu chí phấn đấu

Thừa nhận có độ trễ trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 120 của Quốc hội về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, song tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Dân tộc sáng qua 2.7, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc khẳng định sẽ quyết tâm giữ nguyên các tiêu chí phấn đấu đã được Quốc hội giao.