Bài 1: Số hóa thủ tục khai sinh, khai tử

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25.10.2017, Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030: 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc. Điều này đặt lên vai người làm công tác hộ tịch - tư pháp, y tế địa phương, nhất là vùng sâu, xa, dân tộc ít người không ít áp lực.