Xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh

Thảo luận về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Giang Khóa XVIII, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu phải có chiến lược, kịch bản để vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế bền vững.