Chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất cao

Trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN THANH BÌNH nêu rõ, quy trình nhân sự đã được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hóa cho cả các trường hợp tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh, bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Bài 2: Đổi mới, cải cách toàn diện công tác tư tưởng, lý luận

Phát triển không phải là con đường thẳng tắp, càng không phải là một cuộc duyệt binh. Lịch sử chưa bao giờ thế. Chủ nghĩa xã hội khủng hoảng là điều tự nhiên, là cú sốc ngoài ý muốn, trong mỗi bước trưởng thành. Nếu hiểu sự phát triển của nó bao hàm cả tiến lên và giật lùi, giữa ngưng đọng và nhảy vọt, giữa tuần tự với nhảy vọt biện chứng, thậm chí cả những bước phát triển đứt đoạn trong liên tục hơn 200 năm qua, thì khủng hoảng đối với chủ nghĩa xã hội không có gì lạ cả. Đó là những “cơn sốt vỡ da” của sự trưởng thành, của sự phát triển. Vấn đề là phải có khả năng tiên liệu tất cả điều đó để chủ động sửa chữa và giải quyết tất cả.

Bài 1: Những thách thức trong thời đại mới

LTS: Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch ra sức phản bác quan điểm, đường lối của Đảng, phủ định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Từ số báo này, Báo Đại biểu Nhân dân đăng tải loạt bài “Sứ mệnh và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội Việt Nam - thách thức từ cuộc đấu tranh, phát triển tư tưởng, lý luận hiện nay” của TS. Nhị Lê để thêm những kiến giải thuyết phục về con đường đúng đắn mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiểm soát quyền lực

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ LÊ NHƯ TIẾN cho rằng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta trong nhiệm kỳ này đã có bước tiến mạnh mẽ, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, thể hiện tinh thần “quyết liệt, không dừng, không nghỉ”. Trong nhiệm kỳ tới, cần làm quyết liệt hơn các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, phải gắn phòng, chống tham nhũng với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiểm soát quyền lực.

Cương quyết, không nể nang, không có "vùng cấm"

Theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NGUYỄN TÚC, trong nhiệm kỳ XII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng được làm triệt để, cương quyết từ trên xuống dưới, đúng với tinh thần không có "vùng cấm", không loại trừ bất kỳ ai. Cách làm kiên quyết, không nể nang, né tránh này đã góp phần củng cố niềm tin sâu sắc của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thể hiện rõ quan điểm nhân văn của Nhà nước

Người sử dụng trái phép chất ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là đối tượng đặc biệt, cần được ưu tiên bảo vệ và bảo đảm các quyền lợi của trẻ em theo Công ước quốc tế. Nhấn mạnh điều này, tại Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) sáng qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, dự thảo Luật cần bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho đối tượng này trong thời gian cai nghiện bắt buộc, thể hiện rõ quan điểm mang tính nhân văn của Nhà nước ta.

Cải thiện và nâng cao đời sống người có công

Tại Phiên họp thứ 51 khai mạc sáng nay, 9.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần thứ hai về dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Việc hoàn thiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự án pháp lệnh này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước đối với người có công, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công.

Cần chương riêng về phòng ngừa ma túy

Quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp

Trong phiên họp sáng nay, 9.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận về dự luật này tại Kỳ họp thứ Mười là quy định về cơ quan chủ trì, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy. Nhiều ý kiến đề nghị, cần quy định rõ trách nhiệm, mối quan hệ chủ trì, phối hợp của lực lượng công an với các ngành hữu quan trong lĩnh vực này.

Trí tuệ và có tầm nhìn xa

Đây là nhận xét chung của các đại biểu Quốc hội khi góp ý kiến về dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nhấn mạnh, Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đánh giá tổng quát quá trình đổi mới và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 - 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, Văn kiện Đại hội XIII có ý nghĩa chiến lược để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng rà soát việc phân loại đơn thư

Số lượng đơn kiến nghị, phản ánh chiếm trên 75% tổng đơn thư của công dân cần xử lý trong năm qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khiến các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội băn khoăn. Bởi các đơn kiến nghị, phản ánh này có nội dung chủ yếu về công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách… trong khi thông lệ cho thấy, đơn về những nội dung này thường mang tính chất khiếu nại, tố cáo để đòi quyền lợi cho cá nhân, hộ gia đình.