Hoàn thiện khung pháp lý về khám, chữa bệnh

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân càng trở nên cấp bách hơn. Do đó, tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ ngay trong năm 2022 phải nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực quan trọng này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trong điều kiện dịch bệnh dự kiến sẽ còn diễn biến phức tạp.

Thống nhất nhận thức và hành động

Đến thời điểm này, chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 cơ bản đã được các Đoàn giám sát và các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai… Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, thống nhất hành động từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan này với cơ quan khác, bảo đảm phối hợp “dọc - ngang - trên - dưới - trong - ngoài”. Thống nhất được nhận thức và hành động thì mới tổ chức giám sát đạt được kết quả như mong muốn, với những mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra theo quy định pháp luật về công tác giám sát của Quốc hội, cũng như trong 4 chuyên đề giám sát cụ thể của năm 2022.

Tạo chuyển biến căn bản trong từng lĩnh vực giám sát

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, các đại biểu nhất trí với kế hoạch chi tiết của Đoàn giám sát và cho rằng, phạm vi giám sát rất bao quát, đầy đủ. Thông qua giám sát sẽ làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan hành chính, nhất là người đứng đầu, tạo ra sự chuyển biến căn bản trong từng lĩnh vực giám sát.

Khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Sáng nay, tại Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Với tinh thần “tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát, coi đây là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội” được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong phát biểu nhậm chức tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Hội nghị tập trung bàn, thảo luận các giải pháp triển khai có hiệu quả, chất lượng Chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Luật pháp phải đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV có 137 nhiệm vụ lập pháp cần thực hiện. Nhấn mạnh "không chỉ hoàn thành về số lượng", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu cao yêu cầu về chất lượng các dự án luật. Theo đó, các đạo luật phải phản ánh được thực tế cuộc sống, phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, trật tự an toàn hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ động, kịp thời, trách nhiệm, thể hiện rõ quyết tâm đổi mới, vì dân

Trực tiếp tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV tại điểm cầu các địa phương, đại diện Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố khẳng định, việc tổ chức Hội nghị không những kịp thời mà còn thể hiện rõ quyết tâm đổi mới, tinh thần chủ động vào cuộc "từ sớm, từ xa" với lộ trình cụ thể, chắc chắn, bảo đảm công tác lập pháp đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống trong tình hình mới. Dưới sự điều hành linh hoạt của Chủ tọa, nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết, chất lượng, đưa ra được các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án theo Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tinh thần làm việc vì dân, nói đi đôi với làm

Đợt họp thứ nhất theo hình thức trực tuyến của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, theo dõi, đánh giá cao của đông đảo cử tri và Nhân dân cả nước. Theo ghi nhận của cử tri, các ý kiến thảo luận tại nghị trường thẳng thắn, sâu sắc, thể hiện trình độ và trách nhiệm đại biểu, phát huy trí tuệ tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân. Chủ tọa điều hành rất linh hoạt, khoa học và quyết liệt. Kết quả của đợt 1, Kỳ họp thứ Hai tiếp tục khẳng định tinh thần làm việc vì dân, không ngừng đổi mới, nói đi đôi với làm, quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

Tạo sự đồng thuận khi sáp nhập bộ máy

Ngày 4.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác giám sát, trong đó có chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”. Phóng viên Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân có cuộc trao đổi với Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Khóa XIII và XIV NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG về một số nội dung liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính dựa trên thực tế triển khai tại địa phương thời gian qua...

Hoàn thiện pháp luật về an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trình bày tham luận về việc triển khai định hướng hoàn thiện pháp luật về an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong nêu rõ một số nhiệm vụ lập pháp cần được ưu tiên trong lĩnh vực xã hội. Trước hết, hoàn thiện pháp luật về an sinh xã hội, trọng tâm là pháp luật việc làm và bảo hiểm xã hội; bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm độ bao phủ, điều chỉnh những yếu tố mới phát sinh sau đại dịch Covid-19. Nhiệm vụ lập pháp cần ưu tiên là: sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội; sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm.

Chu đáo, chất lượng, dân chủ

Đợt họp trực tuyến của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV đã thành công trên cả ba phương diện: Tiến độ, nội dung và công tác thông tin, tuyên truyền. Khẳng định kết quả này, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhấn mạnh, nhờ sự chuẩn bị “từ sớm, từ xa” nên công tác tổ chức, phục vụ Kỳ họp bảo đảm chu đáo, chất lượng, kịp thời.

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững

Sáng nay, Hội nghị toàn quốc triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Với định hướng tổng thể tập trung “xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường..., tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước”, Đề án xác định 8 nhóm định hướng lớn, 70 định hướng cụ thể với 137 nhiệm vụ lập pháp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, “đây là định hướng lớn, làm căn cứ triển khai chương trình xây dựng pháp luật hằng năm mang tính chủ động, bao quát hơn, khắc phục tình trạng “đun nước sôi chờ gạo”, cái cần thì chưa có, cái có lại chưa cần thiết”.