Chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất cao

Trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN THANH BÌNH nêu rõ, quy trình nhân sự đã được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hóa cho cả các trường hợp tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh, bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Trung với Đảng, hiếu với Dân

Những chiến công mang tầm vóc thời đại

Chọn cán bộ đúng để ít tham nhũng, tiêu cực

Mặt trận hiệp thương thế nào chuẩn được danh sách bầu cử thì chúng ta thực hiện được mục tiêu kép, chọn cán bộ đúng để thực hiện nghị quyết Đại hội tốt. Đồng thời, chọn cán bộ đúng để ít tham nhũng, tiêu cực, đỡ phải chống. Đây là ý kiến của ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, Khóa IX tổ chức ngày 21.12, tại Hà Nội.

Bài 1: Thi hành nghiêm kỷ luật Đảng - tiền đề xử lý hành chính, hình sự

LTS: Kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013), nhất là từ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác này đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Kết quả đạt được đã cho thấy nhiều bài học quý, làm cơ sở để tiếp tục nhiệm vụ này trong những nhiệm kỳ tiếp sau. Từ số báo hôm nay, Báo Đại biểu Nhân dân đăng tải loạt bài: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng - quyết tâm và hành động” nhằm làm rõ hơn quyết tâm “biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế”, “nói đi đôi với làm” của Đảng và Nhà nước ta trong cuộc chiến cam go, lâu dài này.

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú được sử dụng đến hết 31.12.2022

Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31.12.2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật. Không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Bỏ nhiều thủ tục, giảm chi phí, tránh phiền hà cho dân

Luật Cư trú năm 2020 đã thay thế việc đăng ký, quản lý thường trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin. Đổi mới phương thức quản lý theo hướng này giúp công dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân vì đã thể hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà chỉ cần mang theo thẻ Căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng để thực hiện.

Đổi mới việc lấy ý kiến doanh nghiệp

Theo ghi nhận của nhiều hiệp hội doanh nghiệp, trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng ngày càng coi trọng tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình soạn thảo, xem xét thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. Tuy vậy còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục ở cả hai phía cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chính sách, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

Mở rộng khối đại đoàn kết, tập hợp lực lượng chống Mỹ, cứu nước

Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân chưa có nơi thường trú

Luật Cư trú năm 2020 đã bổ sung các quy định nhằm quản lý tốt hơn người chưa đăng ký thường trú, tạm trú ở đâu. Quy định mới này có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về dân cư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của một bộ phận công dân Việt Nam chưa có nơi thường trú, nơi tạm trú.

Độc lập, chuyên nghiệp và liêm chính

Một phương hướng quan trọng của Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kết luận 84 - KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49 là xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp và những người hoạt động bổ trợ tư pháp, theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao và cụ thể hóa tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội đối với từng loại cán bộ. Tại hội thảo do Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức, các đại biểu đã đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm xây dựng, hoàn thiện và thực thi hiệu quả các bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp tại nước ta thời gian tới.