Năng lượng tái tạo - trụ cột của chuyển dịch năng lượng

Các lợi ích của chuyển dịch sang năng lượng cần được tích hợp vào quá trình xây dựng chính sách. Bên cạnh đó, cần thiếp lập một cơ chế điều phối cấp Nhà nước xây dựng lộ trình và tổ chức chuyển đổi sao cho công bằng. Đây là nhận định tại Diễn đàn "Năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam" do Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam tổ chức ngày 20.4.