Nỗ lực cao nhất vì sự tín nhiệm của cử tri

Trước yêu cầu đổi mới từ thực tiễn và để phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã đề ra, đòi hỏi HĐND tỉnh Lai Châu Khóa XV tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tập thể Thường trực HĐND tỉnh, mỗi đại biểu HĐND trên từng cương vị công tác luôn gương mẫu, nỗ lực cao nhất vì sự tín nhiệm của cử tri. Đó là nội dung được nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Lai Châu Khóa XV vừa được tổ chức thành công.