Họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều 22.1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức họp báo trước khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.