TP Hồ Chí Minh

80% hộ gia đình sẽ phân loại rác tại nguồn vào năm 2025 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã gửi dự thảo kế hoạch triển khai đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn TP Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo kế hoạch đề ra, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 80% hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý, bảo đảm vệ sinh môi trường, trong đó, tối thiểu 80% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu hồi, tái chế làm phân compost và đốt thu hồi năng lượng.

Bên cạnh đó, 100% chất thải rắn công nghiệp nguy hại và không hại phát sinh được thu gom và xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường; 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh được thu gom và xử lý, trong đó 60% được thu hồi tái sử dụng hoặc tái chế; 100% số khu xử lý chất thải rắn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh… Đối với chất thải rắn sinh hoạt, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2021, đóng cửa 9 trạm trung chuyển hiện hữu không còn nằm trong quy hoạch.

Nguồn: ITN

Trên thực tế, TP Hồ Chí Minh đã có quy định về việc phân loại rác tại nguồn trong hộ gia đình, khu dân cư nhưng đến nay, vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Cụ thể, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 44/2018/QÐ-UBND về Quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Theo đó, rác thải tại các hộ gia đình phải được chủ hộ phân làm 3 loại là hữu cơ, tái chế và rác thải còn lại; cách thức tổ chức, thu gom các loại rác khác nhau sau phân loại vào các ngày khác nhau trong tuần…

Ðầu năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cũng có kế hoạch triển khai Quyết định số 44/2018/QÐ-UBND với mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ các đối tượng thực hiện phân loại rác tại nguồn đạt 50% và tăng dần vào các năm tiếp theo; đến năm 2025 đạt mức tối thiểu 80%.

Vân Phi