3 nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện ngay sau Ngày bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Công bố kết quả bầu cử, xác nhận tư cách người trúng cử và báo cáo tổng kết cuộc bầu cử là 3 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cần thực hiện ngay sau Ngày bầu cử.