Chuyển đổi số ngành thư viện Thái Nguyên

3 giải pháp trọng tâm 

Xem với cỡ chữ
Hướng tới mục tiêu đẩy mạnh và tăng cường chuyển đổi số thư viện nói chung, phục vụ hiệu quả Cách mạng Công nghiệp 4.0, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên Đỗ Bình Nguyên đưa ra 3 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện, hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.
Thư viện tỉnh Thái Nguyên từng bước đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của học sinh, sinh viên và người dùng

Thái Nguyên là tỉnh trung tâm vùng Việt Bắc, trọng điểm phát triển kinh tế phía Bắc thủ đô Hà Nội. Đây cũng là trung tâm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ ba toàn quốc. Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11.2.2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Thư viện tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Trên cơ sở mục tiêu chung của ngành thư viện đến năm 2025, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lộ trình thực hiện công tác chuyển đổi số trong từng năm, trước mắt tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công nghệ số nhằm tạo nền tảng để triển khai xây dựng hệ thống thư viện, điện tử, thư viện số từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện liên thông thư viện trong và ngoài tỉnh giúp bạn đọc và người dân có thể đọc sách mọi lúc, mọi nơi trên các nền tảng công nghệ thông qua các thiết bị điện tử thông minh nhằm đưa sách và thông tin, tri thức đến gần người dân. Thư viện tỉnh Thái Nguyên xây dựng và triển khai thực hiện các đề án thành phần như: Đề án số hóa tài liệu thư viện; Đề án bổ sung nguồn tài nguyên số; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyển đổi số thư viện…

Để bắt kịp xu hướng chung và sự phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Thư viện tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện số hóa tài liệu địa chí, với trên 70.000 trang tài liệu, từng bước đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu thông tin của bạn đọc và nhân dân trên môi trường mạng.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số ngành thư viện, ông Đỗ Bình Nguyên đề xuất một số giải pháp chủ yếu. Một là, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo và cán bộ, viên chức làm công tác Thư viện về vai trò, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số ngành thư viện đồng bộ với chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số ngành thư viện thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác; lồng ghép trong hoạt động sự nghiệp liên quan.

Hai là, cùng với nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước, các cấp, các ngành đẩy mạnh thu hút, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển thư viện và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động thư viện và phát triển hệ thống thư viện điện tử, thư viện số trên địa bàn tỉnh.

Ba là, quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số, sử dụng và quản trị thư viện điện tử, thư viện số; nâng cao chất lượng nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành thư viện trên địa bàn tỉnh.                                                                                     

Đức Trọng