100% kiến nghị của cử tri đã được xem xét, trả lời