Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVI

Xứng đáng truyền thống quê hương anh hùng, cách mạng <sup>(*)</sup> 

Xem với cỡ chữ
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ tại kỳ họp

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc;
Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVI;
Kính thưa toàn thể các đồng chí, đồng bào và cử tri;

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thay mặt UBTVQH, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các đồng chí đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể các Đồng chí,

Qua theo dõi và nghiên cứu các báo cáo, tôi rất phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua và 6 tháng đầu năm 2019. Tuy còn phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của nhân dân cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, tốc độ tăng tổng sản phẩm 8,52% so cùng kỳ. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2015 trở lại đây.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Trong những thành tích chung của tỉnh, có sự đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh nói chung và của từng đại biểu HĐND nói riêng. Hoạt động của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua tiếp tục được đổi mới, tăng cường dân chủ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. HĐND tỉnh đã lựa chọn, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi. Hoạt động giám sát được chú trọng; chất lượng TXCT, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được nâng cao. Công tác phối hợp hoạt động giữa HĐND với UBND, MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành thường xuyên và chặt chẽ hơn. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh đã khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương ngày càng sát với thực tiễn, gần dân, sát cơ sở, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Thay mặt UBTVQH, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, HĐND, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua.

Kính thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể các đồng chí,

Chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh có rất nhiều nội dung quan trọng đòi hỏi các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận dân chủ và quyết định nhằm đưa ra các quyết định quan trọng đáp ứng sự mong đợi của nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tôi đồng tình với nhiều chủ trương, giải pháp đã đề ra trong các báo cáo. Tôi xin trao đổi thêm một số điểm với HĐND của tỉnh như sau:

Một là, HĐND, Thường trực HĐND cần bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc quyết định các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh cần bám sát đặc điểm, điều kiện đặc thù, trên cơ sở xác định đúng lợi thế so sánh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với địa phương, bảo đảm tính khả thi.

Trong bối cảnh hiện nay cần tích cực tạo lập, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, ưu tiên cho cải tiến công nghệ và áp dụng mô hình sản xuất mới với năng suất, chất lượng và hiệu quả. Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, trong đó chú trọng đến hạ tầng về giao thông, tận dụng, khai thác tốt lợi thế của địa phương trong vùng Thủ đô; phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc phải đặt trong quan hệ tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cả nước, vùng Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Tỉnh cần chú trọng phát triển toàn diện, lấy phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững làm cơ sở để hướng tới việc nâng cao đời sống của cộng đồng nhân dân. Trong đó, lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng, chú trọng phát triển dịch vụ để có cơ cấu hợp lý, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Phát huy cao nhất, đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh cho đầu tư phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân làm động lực quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh. Cùng với đó, cần bảo vệ, phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Bảo vệ tốt môi trường, quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên khoáng sản. Đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo...

Hai là, các cấp, các ngành cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa; tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính; đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải bám sát các chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đồng thời phải sát hợp với thực tế ở địa phương, tránh việc làm cơ học, hình thức. Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ...

Ba là, tập trung giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, tình hình tôn giáo, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường hoạt động trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

Bốn là, tập trung thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của HĐND. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với QH các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cùng với đó, HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, nhất là các kỳ họp HĐND và hoạt động giám sát. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát và tiếp xúc cử tri. Cần gần dân hơn, tiếp tục gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khắc phục tính hình thức. Tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đưa hoạt động chất vấn thành một trong những hoạt động thường xuyên, một hình thức giám sát trực tiếp và hiệu quả đối với bộ máy chính quyền các cấp...

Năm là, cần tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của người đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách. Cần tạo không khí dân chủ để đại biểu HĐND phát huy khả năng, trí tuệ, tâm huyết với hoạt động của cơ quan dân cử. Đồng thời, quan tâm đổi mới và tăng cường công tác thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu, thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng hoạt động, trình độ chuyên môn cho đại biểu HĐND. Bên cạnh đó, mỗi vị đại biểu HĐND cũng phải thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, năng động, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. 

Kính thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể các đồng chí,

Với tinh thần trên, tôi tin tưởng Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thành công tốt đẹp. Thay mặt UBTVQH, xin chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và thành tựu đạt được, thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh, xứng đáng truyền thống quê hương anh hùng, cách mạng, đáp ứng mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm tỉnh, đó là: “phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc”.

Xin trân trọng cảm ơn!

_______

(*) Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

CHÍ TUẤN lược ghi