Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

Xem với cỡ chữ
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 2656/BTNMT-TCMT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả triển khai thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đánh giá kết quả triển khai các giải pháp thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1.10.2013 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: Giải pháp về tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong giai đoạn xử lý triệt để; giải pháp về đẩy mạnh công khai thông tin xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; giải pháp về đa dạng hóa nguồn lực tài chính thực hiện xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ...

H. Thanh