Xử lý 5.907 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, chồng chéo, không còn phù hợp 

Xem với cỡ chữ
Bộ Tư pháp vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

​Theo đó, đối với công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật các bộ, cơ quan ngang bộ (gồm cả Bộ Tư pháp) và địa phương đã tổ chức thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 13.391 văn bản quy phạm pháp luật. Riêng, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã kiểm tra 4.885 văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp bộ và chính quyền cấp tỉnh ban hành.

Liên quan đến công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Báo cáo cũng cho biết, cả nước đã thực hiện rà soát 44.376 văn bản trong tổng số văn bản 44.447 văn bản cần phải rà soát. Trong đó, các cơ quan cấp bộ rà soát được 6.762/6.762 văn bản, đạt 100%; các địa phương rà soát được 37.614/37.685 văn bản, đạt 99,8%). Qua đó đã xử lý 5.907 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, chồng chéo, không còn phù hợp.


Các bộ, ngành, địa phương đã phát hiện 5.907 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, chồng chéo, không còn phù hợp

Riêng đối với văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 48 văn bản và bãi bỏ một phần 2 văn bản quy phạm pháp luật không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ xác định hết hiệu lực.

Báo cáo cũng cho thấy, trong năm 2019 các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương đã hoàn thành việc hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2 (2014-2018) qua đó xác định đầy đủ, chính xác các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong cả nước từ cấp Trung ương đến cấp xã tính đến thời điểm 31.12.2018 (gồm 8.802 văn bản của các cơ quan nhà nước ở Trung ương, 28.290 văn bản cấp tỉnh, 12.844 văn bản cấp huyện và 11.726 văn bản cấp xã).​

Phạm Hải

Thời tiết - Giải đáp pháp luật

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
36,2°С
TP. Hồ Chí Minh
29,9°С
TP. Hạ Long
31,8°С
Nha Trang
30,7°С
Vũng Tàu
27,7°С