HĐND tỉnh Lai Châu nâng cao hiệu quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri

Xem xét ban hành nghị quyết giám sát 

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh chia thành các tổ giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri để đi được nhiều địa phương, đơn vị và đến được nhiều nơi tại cơ sở giám sát thực tế, báo cáo kết quả giám sát được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh để đại biểu xem xét nên hay không nên ban hành nghị quyết. Trường hợp còn nhiều kiến nghị cử tri chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng, HĐND tỉnh Lai Châu ban hành nghị quyết, nêu rõ các kiến nghị, đề nghị giải quyết, quy định cụ thể thời hạn giải quyết.

Trên 80% kiến nghị được giải quyết dứt diểm

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Lai Châu đã tổ chức được nhiều cuộc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các cuộc giám sát đều tiến hành với quy trình chặt chẽ, đúng quy định và đã đạt được những kết quả quan trọng: Bước đầu đã đánh giá được việc tổ chức triển khai và kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; chỉ ra được một số vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình giải quyết kiến nghị cử tri của cơ quan chức năng, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đồng thời, đề xuất các giải pháp khắc phục.

Hoạt động giám sát đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cũng như các cấp chính quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri. Thông qua các cuộc TXCT, HĐND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng với tinh thần trách nhiệm cao. Quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các sở, ngành và địa phương; hầu hết các kiến nghị cử tri gửi UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đều được giải quyết và có văn bản trả lời. Qua giám sát, phần lớn các nội dung được trả lời cụ thể, đúng nội dung cử tri kiến nghị; số kiến nghị được giải quyết dứt điểm trên 80%. Kết quả giải quyết cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu gặp gỡ nhân dân khu 9, thị trấn Mường Tè, nơi có nguy cơ sạt lở do sóng hồ thủy điện Lai Châu
Ảnh: Thủy Nguyễn

Nêu rõ phần hứa thực hiện

Để nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết các ý kiến, vấn đề đặt ra đầu tiên là cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của HĐND, đại biểu HĐND trong hệ thống chính trị của địa phương. Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng hoạt động, trình độ chuyên môn cho đại biểu HĐND để đại biểu vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm tốt công tác đại biểu HĐND. Cùng với đó, mỗi đại biểu HĐND phải thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, năng động, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Với vai trò của mình, đại biểu không chỉ “ghi nhận” và chuyển kiến nghị tới các cơ quan hữu quan, mà cần phải đeo bám, giám sát để đôn đốc cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng để trả lời cử tri trong những cuộc tiếp xúc sau, những vấn đề nào đòi hỏi thời gian hoặc chưa có điều kiện giải quyết, cần giải thích rõ, không từ chối, né tránh.

Đặc biệt, cần nâng cao hiệu quả các cuộc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri: Lựa chọn kỹ nội dung giám sát, tập trung những vấn đề chưa được giải quyết, đã được giải quyết nhưng chưa dứt điểm và những kiến nghị mà UBND và các cơ quan liên quan đã hứa sẽ giải quyết trong thời gian nhất định để tiến hành giám sát. Để thực hiện tốt khâu này, Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn phòng HĐND tỉnh cử công chức theo dõi, rà soát, tổng hợp các ý kiến cung cấp thông tin cho đoàn giám sát.

Thực tế, các nội dung kiến nghị bao trùm tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, những năm qua, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu thường giao Ban Pháp chế chủ trì phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tiến hành giám sát, mỗi Ban bố trí 1 lãnh đạo tham gia đoàn giám sát. Số lượng đoàn giám sát không nhất thiết phải nhiều người, nên bố trí 3 - 4 người là phù hợp. Kế hoạch, đề cương giám sát cần chủ động xây dựng sớm gửi đến cơ quan chức năng; đề cương nêu rõ kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời của UBND tỉnh, nhất là phần hứa thực hiện để cơ quan, đơn vị nắm rõ hơn chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn giám sát. Để cuộc giám sát khoa học, hiệu quả, đoàn giám sát nên chia thành các tổ giám sát (mỗi tổ khoảng 2 đồng chí), với cách thức đó đoàn giám sát sẽ đi được nhiều địa phương, đơn vị và đến được nhiều nơi tại cơ sở giám sát thực tế. Sau khi kết thúc, các tổ giám sát tổng hợp, báo cáo với Trưởng đoàn giám sát để chỉ đạo tổng hợp báo cáo kết quả giám sát.

Báo cáo kết quả giám sát phải cụ thể, rõ ràng, đánh giá những mặt được, chỉ rõ mặt chưa được, tồn tại, hạn chế, xác định được nguyên nhân của từng kiến nghị cử tri, từ đó yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục giải quyết. Báo cáo kết quả giám sát được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh để đại biểu xem xét nên hay không nên ban hành nghị quyết. Trường hợp còn nhiều kiến nghị cử tri chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng thì HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, nêu rõ các kiến nghị, đề nghị giải quyết, quy định cụ thể thời hạn giải quyết. Ngoài giao cho Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh phân công cho 1 Ban chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện nghị quyết.

NGUYỄN HOÀNG