Công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xây dựng các tiêu chí chấm điểm đại biểu 

Xem với cỡ chữ
Khẳng định công tác quy hoạch, bồi dưỡng nhân sự, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ năng lực đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhưng vẫn chưa thực sự được mạnh dạn đổi mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa NGUYỄN TẤN TUÂN nhấn mạnh: Cần xây dựng các tiêu chí chấm điểm đánh giá năng lực, làm cơ sở cho công tác quy hoạch và phát hiện nhân tố có đủ tư cách, năng lực, phẩm chất… để hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu dân cử. Mở rộng hơn nữa tính dân chủ, minh bạch, phát huy vai trò của nhân dân…

Chưa thật sự mạnh dạn đổi mới quy hoạch, lựa chọn

- Thưa ông, để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, ông đánh giá như thế nào về vai trò của công tác quy hoạch, bồi dưỡng nhân sự, nhất là những vị trí chủ chốt nhiệm kỳ tới?

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, có ý nghĩa sống còn về quyết định tương lai, sự phát triển của tổ chức, địa phương. Đối với cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, công tác quy hoạch, bồi dưỡng nhân sự, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thực tế chứng minh, khi chúng ta thực hiện tốt quy hoạch, bồi dưỡng nhân sự thì hoạt động của HĐND sẽ vô cùng hiệu quả, đại biểu dân cử thật sự đại diện cho tiếng nói, lợi ích, xứng đáng là công bộc của nhân dân và đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước và của nhân dân.

Ngược lại, công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ thực hiện chưa tốt sẽ làm suy giảm lòng tin của người dân, để lại nhiều tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của địa phương, đơn vị mình. Vì lẽ đó, quy trình về công tác quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ cần phải thực hiện nghiêm túc, “chọn đúng người - giao đúng việc”, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương.

- Với vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng như vậy, ông nhìn nhận như thế nào về công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HĐND thời gian qua ở các địa phương?

- Trên thực tế, những năm qua, mặc dù công tác cán bộ được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, việc quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ dân cử ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa đáp ứng đúng yêu cầu, mục đích đề ra. Một số trường hợp được quy hoạch chức danh lãnh đạo nhưng chưa gắn với đào tạo, bồi dưỡng một cách kịp thời. Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc đề bạt, sử dụng có lúc, có khâu chưa hiệu quả, dẫn đến cán bộ không phát huy hết năng lực, sở trường để đóng góp cho tổ chức, phục vụ nhân dân. Tôi nhận thấy chúng ta chưa thật sự mạnh dạn đổi mới quy hoạch, lựa chọn, tuyển dụng cán bộ có đủ tâm, đức và tài vào làm việc, thậm chí tình trạng bố trí công việc chưa phù hợp với năng lực, chuyên môn vẫn còn phổ biến ở nhiều địa phương. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương.

Suy xét kỹ vấn đề, tình trạng trên do công tác quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương; còn dàn trải, khép kín, chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch và theo chức danh. Ngoài ra, chính bản thân một số cán bộ, công chức được quy hoạch thiếu rèn luyện, kém ý thức tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thậm chí khi được luân chuyển, điều động hoặc giới thiệu về cơ quan dân cử thì có biểu hiện không thích, bất đắc dĩ, gượng ép... Mặt khác, trong nhận thức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, thậm chí là cán bộ lãnh đạo chủ trì còn cho rằng hoạt động của HĐND chỉ là hình thức. Trong thời điểm chuẩn bị giới thiệu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ mới như hiện nay thì nguy cơ chạy chức, chạy quyền càng cao.


Phiên họp thường kỳ tháng 10.2019 của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa
Ảnh: Phương Anh

Xác định được tầm quan trọng của công tác quy hoạch trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng đoàn HĐND tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc xây dựng Đề án quy hoạch cán bộ cho các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, quy định chặt chẽ các yêu cầu, mục đích, tiêu chuẩn đại biểu HĐND, số lượng nguồn cán bộ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhân sự phải sát với thực tiễn, có tính tích cực, khả thi trên cơ sở nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có và cán bộ dự nguồn có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, cũng như dự báo được nhu cầu trước mắt và lâu dài. Điều này góp phần phát huy hiệu quả hoạt động, nâng cao vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương gắn với tăng cường vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin của người dân gửi gắm vào cơ quan dân cử.

Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên

- Để lựa chọn người không những có năng lực thực sự mà phải có tố chất làm đại biểu. Theo ông, cần những giải pháp gì?

- Công tác cán bộ là khâu khó, đòi hỏi cơ quan, địa phương và bản thân người thực hiện công tác cán bộ phải có tài năng, đức độ, chuẩn xác trong cách nhận định, đánh giá cán bộ. Đó chính là cơ sở cho việc quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ về lâu dài. Do đó, các cấp ủy Đảng, Thường trực HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cần xây dựng khung đánh giá chất lượng hoạt động đối với đại biểu không chuyên trách và chuyên trách. Trong đó, xem xét, nghiên cứu những quy định cụ thể về khung thời gian tối thiểu cần phải thực hiện các hoạt động của đại biểu HĐND các cấp theo luật định. Đặc biệt, việc tham gia hoạt động của các đại biểu HĐND các cấp không chuyên trách và chuyên trách. Từ khung đánh giá chất lượng hoạt động này của đại biểu sẽ xây dựng các tiêu chí chấm điểm đánh giá năng lực làm cơ sở cho công tác quy hoạch, bồi dưỡng và phát hiện nhân tố có đủ tư cách, năng lực, phẩm chất… để hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu dân cử.

- HĐND là cơ quan đại diện cho tiếng nói, quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu HĐND phải bảo đảm tính thống nhất về quan điểm ý Đảng nhưng phải được lòng dân. Theo ông, cần những giải pháp gì để bảo đảm yêu cầu này, thưa ông?

- Để phát huy vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, yêu cầu đặt ra cho HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 là phải tập trung chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại biểu HĐND, bảo đảm vừa hồng, vừa chuyên. Ngoài những quy định chung về cơ cấu, thành phần theo quy định và theo tinh thần của một số Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, tôi cho rằng các cấp ủy Đảng, các ngành cần xác định việc lựa chọn nhân sự đại biểu HĐND là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tính thống nhất về mặt chủ trương của Đảng trong công tác nhân sự nhưng phải có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, phù hợp với thực tiễn của địa phương, tránh hình thức.

Quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt phải bảo đảm theo đúng yêu cầu, cơ cấu, số lượng, chất lượng theo quy định, nhưng nhất thiết phải biết hiệp thương, lựa chọn những cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người có đạo đức, tri thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, gắn bó mật thiết và chăm lo đến đời sống người dân, đề xuất được những chính sách nâng cao chất lượng, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; đặt lợi ích của nhân dân, Nhà nước lên trên lợi ích cá nhân.

Cần chú trọng mở rộng hơn nữa tính dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, giới thiệu quy hoạch, thẩm định, rà soát quy hoạch, mở rộng đối tượng quy hoạch theo hướng động và mở; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong công tác quy hoạch, bố trí cán bộ, không ngừng bổ sung, hoàn thiện công tác quy hoạch bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng theo quy định. Coi trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình công tác cán bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, gắn quy hoạch theo chức danh, tránh tình trạng sắp xếp, bố trí phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đã đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ. Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát trong công tác cán bộ, xây dựng và quy hoạch đội ngũ cán bộ. Nghiên cứu mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ, lãnh đạo trong hệ thống chính trị một cách phù hợp.

Với những giải pháp nêu trên, tôi tin chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 sẽ từng bước được đổi mới, nâng cao, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri trên địa bàn tỉnh đã gửi gắm niềm tin vào người đại biểu dân cử.   

- Xin cảm ơn ông!

PHƯƠNG NHUNG thực hiện