Xác định rõ trách nhiệm, kiến nghị chưa giải quyết 

Xem với cỡ chữ
Để công tác giải quyết kiến nghị cử tri ngày càng đi vào thực chất, đề cao tính hiệu quả, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố cần tập trung rà soát toàn bộ các kiến nghị, phân loại kết quả giải quyết hết sức cụ thể, rõ ràng. Riêng với những kiến nghị chưa giải quyết được ngay cần xác định rõ trách nhiệm, giải pháp, lộ trình thực hiện để cử tri theo dõi, giám sát.

Phải đi vào thực chất

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, thực hiện Kế hoạch triển khai một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri (KNCT) của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố sẽ tập trung công tác tham mưu, rà soát, phân loại, tổng hợp các KNCT theo hướng hiệu quả, khoa học. Đồng thời, các kiến nghị của cử tri được tổng hợp gửi đến UBND thành phố và các cơ quan liên quan đảm bảo rõ ràng về nội dung, tránh tình trạng chung chung, không đúng thẩm quyền giải quyết. “Thường trực HĐND thành phố cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hình thức TXCT, hình thức trao đổi thông tin tại các đơn vị, bảo  đảm các cử tri đều được dự và nắm được các thông tin trả lời của UBND thành phố” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.


Công tác tiếp xúc và giải quyết kiến nghị cử tri của HĐND thành phố không ngừng được nâng cao cả về “chất” và “lượng”
Ảnh: P. Long

Ngoài ra, HĐND thành phố sẽ không ngừng nâng cao chất lượng công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết KNCT, trong đó sẽ tăng cường công tác giám sát việc giải quyết KNCT tại các kỳ họp HĐND thành phố theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định HĐND thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh, nâng cao trách nhiệm, phối hợp trong việc giải quyết và trả lời KNCT. Cụ thể, công tác phối hợp giữa các cơ quan HĐND thành phố với Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan sẽ được đẩy mạnh, tăng cường, nhất là trong công tác giải quyết và trả lời KNCT. Đồng thời, các kiến nghị phải được các cơ quan liên quan phối hợp rà soát, đánh và tập trung xem xét giải quyết. “Đặc biệt, nội dung trả lời KNCT phải cụ thể, rõ ràng, cập nhật đầy đủ số liệu cũng như kết quả giải quyết. Nhất là phải xây dựng được kế hoạch, tiến độ giải quyết của các sở, ngành” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố yêu cầu.

Làm rõ trách nhiệm lộ trình với những kiến nghị chưa được giải quyết

Để việc thực hiện kế hoạch đạt được kết quả như HĐND thành phố đề ra, Thường trực HĐND đề nghị UBND thành phố cần tập trung rà soát toàn bộ các kiến nghị của cử tri, đánh giá, phân loại kết quả giải quyết. Đối với những nội dung chưa hoàn thành cần tập trung chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, quận, huyện thị xã và xác định rõ lộ trình giải quyết. Bên cạnh đó, cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ trong việc kiểm tra, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri.

“Riêng với những kiến nghị chưa giải quyết được ngay cần xác định rõ trách nhiệm, giải pháp, lộ trình thực hiện. Kết quả giải quyết cũng phải thể hiện các mức độ giải quyết: đã giải quyết xong, đang giải quyết, đang giải quyết nhưng phát sinh vướng mắc, vượt thẩm quyền, không giải quyết được…” - Thường trực HĐND thành phố đề nghị.

Đối với những đổi mới trong việc trả lời KNCT, ông Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định sau các cuộc TXCT trước và sau kỳ họp thường kỳ, Thường trực HĐND thành phố sẽ tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi UBND thành phố để xem xét giải quyết. Tại kỳ họp thường kỳ tiếp theo, UBND thành phố sẽ phải trả lời kết quả giải quyết KNCT vào cuộc TXCT trước kỳ họp thường kỳ. “Tại buổi tiếp xúc đó cần nêu rõ những kiến nghị nào đã giải quyết xong, những kiến nghị nào đang trong quá trình giải quyết; những kiến nghị nào chưa giải quyết; nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan được giao giải quyết KNCT; dự kiến thời gian giải quyết xong những KNCT tồn đọng” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố nhấn mạnh.

Về phía HĐND thành phố, Văn phòng HĐND thành phố cần xây dựng và tham mưu Thường trực HĐND thành phố quy trình tiếp nhận, rà soát, tổng hợp, đôn đốc giải quyết KNCT, bảo đảm khoa học, hiệu quả. Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, tham mưu Thường trực HĐND Thành phố đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc giải quyết kiến nghị cử tri... Ngoài ra, Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã phải chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố để xem xét, giải quyết kịp thời những KNCT có liên quan đến trách nhiệm nhiều ngành, nhiều cấp, trong đó có trách nhiệm của quận, huyện.

PHI LONG

Video New - Hoạt động của HĐND Hà Nội