Chào mừng Đại hội Đảng bộ Huyện Hà Trung (Thanh Hóa) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới 

Xem với cỡ chữ
Từ việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các mặt công tác đã góp phần quan trọng giúp huyện Hà Trung tạo được dấu ấn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển trong giai đoạn tới.

Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên

Mỗi một nhiệm kỳ Đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên. Trong 5 năm qua (2015-2020), Đảng bộ huyện Hà Trung đã đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của địa phương, phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực đầu tư từ bên ngoài; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/27 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXI đặt ra mục tiêu là phát huy mọi nguồn lực, xây dựng huyện phát triển toàn diện, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới (NTM). Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, triển khai nghị quyết gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tập trung xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm. Đồng thời, tập trung hoàn thành việc thể chế hóa những định hướng lớn trong nghị quyết thành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, các kế hoạch, chương trình hành động để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hà Trung ( ảnh Cao Linh)

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hà Trung 

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác xây dựng Đảng; sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định để quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên”; biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Xây dựng lực lượng thực hiện đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, xấu độc; chỉ đạo UBND huyện xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong khối cơ quan Nhà nước.

Hàng năm, cùng với kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đã bám sát vào các tiêu chí nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) để tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc.

Đặc biệt, công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị được coi trọng. Nhiệm kỳ vừa qua, đã hoàn thành 4 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính; mở trên 40 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú. Mời các báo cáo viên Trung ương về thông tin thời sự và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ, có nhiều cách làm sáng tạo và đạt kết quả quan trọng. Các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; xử lý kịp thời nghiêm minh tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công tác kiểm tra và giám sát thi hành kỷ luật. Triển khai có hiệu quả chương trình toàn khoá và hàng năm, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và các vấn đề dễ xảy ra vi phạm.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt kết quả tích cực; công tác nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và các cấp ủy đảng cơ sở được đổi mới, luôn bám sát vào phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo- Phát triển”; công tác xây dựng chính quyền được quan tâm, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành được nâng lên

Tuy nhiên, trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chất lượng tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa cao. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có mặt còn hạn chế, chưa có nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác. Việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ở một số vụ việc chưa kịp thời; chỉ đạo, điều hành của chính quyền ở một số cơ sở chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao...

Nghiêm túc chỉ ra nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, huyện cũng rút ra 5 bài học kinh nghiệm để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Theo Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Thị Hương, việc chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI sẽ là cơ sở để Đảng bộ huyện xác định các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát đúng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Nối tiếp những thành quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hà Trung đã và đang hoạch định những đường hướng quan trọng nhằm phát huy tổng hợp các nguồn lực xây dựng huyện Hà Trung phát triển nhanh, bền vững.

Giai đoạn 2020 -2025,  với phương châm hành động "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", huyện Hà Trung phấn đấu hoàn thành 27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35; thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh, bác bỏ những thông tin xuyên tạc, sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, định hướng phát triển của huyện. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương; gương mẫu về đạo đức, lối sống, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, tạo môi trường dân chủ trong cơ quan, đơn vị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Coi trọng và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Không ngừng đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và tính hiệu quả trong quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Tăng cường công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; làm tốt công tác đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trong nguồn quy hoạch. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm để phòng ngừa. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp cũng như đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nhằm phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương và những kết quả thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân toàn Huyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn; tranh thủ thời cơ thuận lợi, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra. 

Cao Linh