Vĩnh Phúc: Tăng cường hỗ trợ nông dân liên kết tiêu thụ sản phẩm  

Xem với cỡ chữ
Tại buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh thống nhất kết luận giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn, sau khi nghe giải trình làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các nghị quyết, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND tỉnh bổ sung các cơ chế, chính sách mới tập trung vào các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; ưu tiên hỗ trợ về giống và ứng dụng công nghệ cao; tạo điều kiện về ruộng đất phục vụ sản xuất quy mô lớn; tăng cường hỗ trợ nông dân liên kết tiêu thụ sản phẩm; thực hiện giải pháp xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa; ban hành danh mục sản phẩm đặc thù của nông nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chính sách liên quan đến nông nghiệp; nghiệm thu diện tích tưới tiêu giữa các địa phương và công ty thủy lợi… Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tại hội nghị, giao Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Kết luận giám sát trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2019.
NGUYỄN TRANG