Vận động bầu cử: Văn minh và đúng luật  

Xem với cỡ chữ
Vận động tranh cử (election campaign), được thực hiện trong quá trình chuẩn bị bầu cử, nhằm vận động cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên, hoặc cho đảng chính trị. Đây là diễn đàn chính trị cơ bản, thể hiện quan điểm, cương lĩnh và chương trình hành động của các đảng phái và các ứng cử viên. Thông qua vận động tranh cử, các đảng phái chính trị và ứng cử viên đều đưa ra các chương trình mục tiêu phát triển quốc gia.


Thủ tướng Canada Harper tiếp xúc cử tri trước cuộc bầu cử Quốc hội 2.5

 Nguồn: Reuters

Vận động tranh cử do các ứng cử viên, những tổ chức hoặc cá nhân tài trợ cho các ứng cử viên đó, hoặc là các đảng phái chính trị tổ chức vận động bầu cử là hoạt động vô cùng quan trọng trong các cuộc bầu cử, vì quá trình này thường đem lại những ảnh hưởng có tính chất quyết định đối với kết quả bầu cử Nghị viện.

Pháp luật bầu cử của các quốc gia thường có những quy định chặt chẽ về vận động tranh cử và xem đó là một nội dung quan trọng của công tác bầu cử. Thời gian bắt đầu vận động tranh cử được quy định sau khi các ứng cử viên được chính thức lên danh sách. Các hình thức vận động tranh cử cũng phải được luật pháp của các quốc gia cho phép. Điều 8, Luật bầu cử đại biểu Duma Quốc gia Nga quy định các ứng cử viên chính thức và các liên danh ứng cử viên có cơ hội bình đẳng trong việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong vận động tranh cử.

Pháp luật bầu cử quy định về giới hạn của vận động tranh cử. Theo luật bầu cử của Nhật Bản, các hạn chế vận động tranh cử nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành công bằng và bình đẳng. Đó là hạn chế về thời gian vận động tranh cử, hạn chế đối với công chức có liên quan tới vận động tranh cử, hạn chế trong diễn thuyết tranh cử, trong các văn kiện tranh cử, hạn chế trong kinh phí tranh cử. Ở Pháp, vận động tranh cử được tiến hành sớm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử. Luật bầu cử của Pháp cấm sử dụng các quảng cáo thương mại vào mục đích vận động tranh cử trên báo chí và các phương tiện truyền thông.

Kinh phí vận động tranh cử là vấn đề quan trọng trong mỗi cuộc tuyển cử, được pháp luật bầu cử của nhiều nước quy định cụ thể, ví dụ như giới hạn tối đa số tiền mà mỗi ứng cử viên được phép chi cho vận động tranh cử; nguồn kinh phí được phép trang trải cho vận động tranh cử, các phương thức sử dụng tài chính và số tiền tối đa được phép chi cho mỗi hoạt động tranh cử.

Pháp luật bầu cử các nước còn có các quy định về những hoạt động khác trong quá trình vận động tranh cử như: quảng bá vận động tranh cử một cách văn minh, công bằng, minh bạch, không gây chia rẽ, hận thù, không được kêu gọi bạo lực, không làm gián đoạn các hoạt động của nhà nước và cuộc sống người dân; sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng các kết quả thăm dò dư luận trong vận động tranh cử… Bên cạnh đó, các đảng cũng thống nhất lưu hành Bộ quy tắc ứng xử, trong đó có những quy tắc về vận động tranh cử.

Thông thường ủy ban bầu cử ở các nước có trách nhiệm theo dõi để hoạt động vận động tranh cử diễn ra văn minh, đúng pháp luật. Nếu phát hiện ra vi phạm hoặc nhờ sự trợ giúp của cảnh sát, công tố… mà phát hiện ra sự vi phạm, ủy ban này có quyền đề nghị tòa án áp dụng các chế tài đối với đảng hoặc ứng cử viên.

Lê Anh