TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh: Làm rõ trách nhiệm thu gom và xử lý rác thải rắn  

Xem với cỡ chữ
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã làm việc với UBND thị xã và các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan về tình hình thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020. Cuộc làm việc được tổ chức với phương pháp đối chất trực tiếp, các đại biểu tham dự đã phân tích, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với những hạn chế trong việc thực thi Đề án.

Kết luận buổi làm việc, Ban kiến nghị UBND thị xã, UBND các phường, xã và các ngành, đơn vị liên quan gắn tuyên truyền với tổ chức thực hiện, kết hợp ký hợp đồng dịch vụ với công khai mức giá dịch vụ cụ thể cho các đối tượng của Đề án, nhất là khối cơ quan, doanh nghiệp; rà soát, đánh giá lại các mô hình thu gom trên địa bàn, tiến tới lựa chọn và thực hiện thống nhất mô hình hiệu quả; rà soát, điều chỉnh, bổ sung bộ kế hoạch thu kinh phí phù hợp thực tiễn, đúng quy định; nâng cao thu nhập, bảo đảm chế độ bảo hiểm cũng như bảo hộ lao động cho người thu gom rác; kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác.

BÌNH NGUYÊN