TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh: Dự kiến sửa đổi cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND thị xã vừa thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã Khóa VI. Theo đó, Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến vào 19 báo cáo dự kiến trình kỳ họp và 6 tờ trình trên các lĩnh vực. Ngoài các tờ trình thường lệ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; bổ sung dự toán chi ngân sách và chương trình giám sát năm 2020, HĐND thị xã sẽ xem xét các tờ trình về: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND, Khóa VI; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 74/2015 của HĐND thị xã về ban hành Quy định cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, giai đoạn 2016 - 2020.

Thường trực HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã, các ngành liên quan chuẩn bị đúng tiến độ, nhất là các tài liệu phục vụ đại biểu HĐND thị xã TXCT trước kỳ họp, gửi cho đại biểu chậm nhất trước ngày 3.7. Riêng báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018, đề nghị gửi trước ngày 30.6 cho Thường trực và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ thẩm tra gửi trước ngày 5.7. Đồng thời, thống nhất kế hoạch TXCT trước kỳ họp từ ngày 3 - 10.7.

Dự kiến, Kỳ họp sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 23 - 24.7.

HỒNG HẠNH