Truyền thông - kênh quan trọng nâng cao nhận thức cộng đồng 

Xem với cỡ chữ
Có thể thấy, thời gian qua những kết quả mà ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã khẳng định những chiến lược, những bước đi bài bản, có sự quyết liệt và tinh thần phối hợp với các ban ngành hiệu quả. Làm được điều này cho thấy, những nỗ lực lớn của BHXH Việt Nam trong việc đưa những chính sách quan trọng đi vào thực tiễn đời sống và mang đến những lợi ích thiết thực cho người dân.

Truyền thông đi trước

Trên thực tế, những kết quả nổi bật mà ngành BHXH đã đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí, truyền thông. Báo chí, truyền thông đã đưa những thông điệp về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, cũng như tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu sâu sắc hơn những quan điểm và mục tiêu trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Báo chí, truyền thông cũng là kênh tiếp nhận những phản hồi từ người dân về bất cập, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình triển khai các chính sách tại các địa phương trong cả nước. Từ đó, đề xuất những giải pháp, chính sách phù hợp, cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác BHXH, BHYT.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, thực tiễn hơn 20 năm triển khai thực hiện chính sách BHXH cho thấy, khi nào người dân, người lao động hiểu rõ tầm quan trọng, thấy được lợi ích của chính sách và chủ động tham gia thì thu được rất nhiều kết quả. Vì vậy, thời gian tới để tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, ngành BHXH sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước để công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH được tiến hành một cách đồng bộ hơn, khoa học hơn và bài bản hơn; gắn kết chặt chẽ hơn công tác tuyên truyền với hiệu quả, kết quả đạt được.

Để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, công tác tuyên truyền có đóng góp lớn cho công cuộc an sinh xã hội, nhưng đã đến lúc cần thiết có sự đa dạng hơn, phong phú hơn trong việc tuyên truyền đưa Nghị quyết 28 vào cuộc sống. Và rõ ràng, câu chuyện đổi mới nội dung, hình thức thông tin, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH là rất cấp thiết.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho rằng tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH là giải pháp đầu tiên trong nhóm 5 nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH. Đặc biệt, ngành BHXH cũng sẽ ưu tiên tuyên truyền trên các kênh có tác động xã hội lớn; đồng thời, chú trọng tuyên truyền đến những đối tượng tiềm năng nhưng kết quả tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH còn hạn chế. Nội dung tuyên truyền cần đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền mục tiêu an sinh xã hội bền vững và lâu dài trong cải cách chính sách BHXH.

Từ góc độ truyền thông nhằm thay đổi nhận thức của người dân là một trong những giải pháp không dễ thực hiện thời gian tới nhưng đó lại là“chìa khóa” mở ra cánh cửa để Nghị quyết 28 đến với người dân một cách nhanh nhất.

Mục tiêu hướng đến của Cải cách chính sách BHXH lần này là rất lớn. Vì thế, theo TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, cần phải làm thay đổi nhận thức của người lao động và toàn xã hội về chính sách BHXH theo mục tiêu của Đảng và thể chế hóa Hiến pháp 2013 về an sinh xã hội vừa là quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động để bảo đảm an sinh xã hội trước những rủi ro trong và sau cuộc đời lao động, đây là của để dành tích lũy khi đang làm việc để được hưởng thụ khi tuổi già. Quỹ BHXH được Nhà nước bảo hộ, quản lý tập trung, đầu tư tăng trưởng bảo toàn quỹ và công khai minh bạch. BHXH là chính sách trụ cột chính của an sinh xã hội góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc Túy