Chính sách và cuộc sống

Trọng trách trước Nhân dân! 

Xem với cỡ chữ
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đang họp bàn những vấn đề lớn để hoạch định cho tương lai của đất nước. Bàn những vấn đề hệ trọng của Đảng, cũng chính là bàn việc nước việc dân!

Định hướng đưa đất nước vượt lên nhanh là không thể khác. Mục tiêu tối thượng quyết tâm xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường, bảo vệ, giữ vững toàn vẹn giang sơn là đích đến không gì khác. Trí tuệ của những trí tuệ đều hội tụ về giữa hội nghị quan trọng này. Đặt lợi ích quốc gia, lợi ích nhân dân lên trên hết, người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh về kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân phải xây dựng bằng được một Đảng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước vượt lên mọi khó khăn thách thức!

Cơ đồ giang sơn có được như hôm nay ai cũng nhìn rõ. Những gì chưa làm được như kỳ vọng càng phải phân tích cặn kẽ để có những quyết sách và quốc sách trước mắt và dài xa. Hội nghị Trung ương 11 đều nhấn mạnh đến những vấn đề trọng tâm của quốc gia. Người đứng đầu của Đảng nhấn rất mạnh và yêu cầu các ủy viên Trung ương phân tích mổ xẻ, tranh luận đến tận cùng những vấn đề còn có những ý kiến khác nhau. Không gì khác chính là thống nhất đường lối, quan điểm trong chỉ đạo. Không gì khác là chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội XIII đã ở ngay phía trước. Trước nhất là vấn đề văn kiện phải là một báo cáo chính trị xứng tầm, mang hơi thở thời đại. Những tiếng nói gắn chặt từ lý luận sắc sảo đến thực tiễn nóng bỏng như quyện vào nhau, soi vào nhau trong một cách nhìn đổi mới, khoa học. Hơn thế phải chuẩn bị bằng được đội ngũ cán bộ then chốt cấp chiến lược đủ sức, đủ trí tuệ gánh vác trọng trách nhiệm kỳ tới.

Phải bắt đầu đổi mới từ trong nội bộ Đảng để hiện thực hóa sự đổi mới của đất nước. Từ đó mới có thể “bật ra” kế sách, quyết sách trúng và đúng. Tinh thần nhất quán từ trong Đảng sẽ chuyển hóa thành hành động của người dân cả nước.  

Đổi mới từ trong Đảng làm quyết liệt sẽ tạo ra sức mạnh toàn dân tộc. Vấn đề cốt lõi mang tính thời sự vẫn là xây dựng Đảng vững mạnh từ vĩ mô đến vi mô để mọi mệnh lệnh từ trung tâm phát ra phải nhất nhất thực thi trên nguyên tắc đặt cao vai trò, vị trí, trách nhiệm người đứng đầu. Khi có chủ trương, đường lối đúng thì tổ chức thực hiện ra sao lại từ chính cấp cán bộ chiến lược được trao trọng trách ở từng bộ ngành, ở các địa phương.

Càng thấy việc chọn lựa cho được thủ lĩnh các bộ, ngành, người đứng đầu 63 tỉnh, thành hệ trọng thế nào? Đó chính là những cây cột chính, những chiếc xà vững vàng cho “ngôi nhà” đất nước. Nếu chỉ chọn nhầm cái cột, cái xà sẽ là nguy hại cho cả ngôi nhà lớn! Càng thấy công tác quy hoạch chọn lựa đội ngũ cấp chiến lược giữ tầm quan trọng thế nào? Trong thực tiễn công tác cán bộ với nhiều vấn đề nóng đang đặt ra, thì mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ. Không chỉ giám sát, kiểm soát quyền lực bằng kỷ luật của Đảng, mà phải đi mạnh vào luật hóa. Kỷ cương phép nước dứt khoát phải đặt lên đầu. Dù giữ cương vị trọng trách cao đến đâu, thì trước hết phải được giám sát kiểm soát xem quyền uy ấy được sử dụng thế nào? Nói trong sạch phải “soi vào” kỷ cương. Nói liêm chính, trong sáng, khách quan phải “soi vào” phép nước. Kỷ cương phép nước chính là tấm gương mà mỗi ủy viên Trung ương, mỗi “công bộc” ở bất cứ lĩnh vực nào cũng không thể cho phép mình được đứng ngoài vòng, được quyền ngoại lệ.

Nhìn về một bộ phận cán bộ đảng viên được trao quyền uy tha hóa sai phạm lớn bị xử lý vừa qua cũng đều từ thực thi kỷ cương phép nước không nghiêm? Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hơn 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị thi hành kỷ luật Đảng và xử lý hình sự. Những công bộc như thế chính là giặc nội xâm, là kẻ thù của đất nước, của nhân dân. Không thể vin cớ đất nước bao dung, dân tộc nhân văn mà lại duy tình, thương xót những người đi ngược, làm trái nhăm nhắm “moi ruột nước, móc túi dân” bằng những ký tá phê duyệt bất minh? Cần hiểu thời hiện đại này, không chỉ có Đảng giám sát, mà tai mắt của 96 triệu dân cũng đang hàng ngày nhìn vào từng “công bộc” của dân đó!

Khát vọng của đất nước đi lên thịnh vượng, hùng cường, chính là khát vọng về một đảng tiên phong, trí tuệ, trong sạch và liêm chính! Còn gì tuyệt vời, vinh dự hơn thế, khi người dân cả nước gửi trọn một niềm tin vào Đảng!

Đảng là tất cả trí tuệ và niềm tin, hơn lúc nào càng hiểu trọng trách của mình trước nhân dân, đất nước! Sức mạnh, danh dự, uy tín của Đảng đâu khác chính là niềm tin của mỗi người dân và toàn thể dân tộc!

Hà Phương