Lào Cai:

Tổ đại biểu ban hành chương trình hoạt động theo từng quý  

Xem với cỡ chữ

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Thắng đã xây dựng và ban hành chương trình hoạt động chi tiết, cụ thể theo từng quý. Theo đó, Tổ sẽ giám sát chuyên đề việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc nguồn vốn mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; việc xây dựng và hoàn thành các hạng mục dự án sắp xếp dân cư khu vực thôn Cầu Xum, xã thái Niên. Đối với hoạt động khảo sát, giám sát thường xuyên, các đại biểu thuộc Tổ có trách nhiệm chủ động, thường xuyên nắm tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên Tổ được phân công phụ trách địa bàn; tình hình ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện và các xã, thị trấn thuộc huyện...

K. THU