Tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương 

Xem với cỡ chữ
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm và phát huy thành quả của nhiệm kỳ trước, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng khẳng định rõ vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp

Kế thừa những kinh nghiệm trong tổ chức kỳ họp của nhiệm kỳ trước, ngay từ kỳ họp đầu của nhiệm kỳ 2011-2016, công tác chuẩn bị kỳ họp của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc luôn bảo đảm đúng luật định, tiếp tục đổi mới về nội dung và cách thức tổ chức để không ngừng nâng cao chất lượng. Trước mỗi kỳ họp ít nhất 50 ngày, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc giúp UBND tỉnh chuẩn bị nội dung kỳ họp. Đồng thời, thống nhất những yêu cầu về công tác chuẩn bị các nội dung, chuyên đề trình kỳ họp, thời gian gửi tài liệu, kế hoạch TXCT trước kỳ họp HĐND tỉnh. Phân công các ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, chuyên đề, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp… Quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp được Thường trực, Đảng Đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tích cực phối hợp, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm sự thống nhất cao trước khi trình HĐND. Các nội dung trình kỳ họp đều được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển KT-XH năm 2012 được chia theo các lĩnh vực để thẩm tra riêng. Đối với các chuyên đề phức tạp, các ban HĐND tỉnh chủ động thu thập thông tin, dành thời gian nghiên cứu để thẩm tra kỹ từng nội dung, chuyên đề. Vì vậy, báo cáo thẩm tra của các ban luôn thể hiện rõ chính kiến, nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan trình, là cơ sở quan trọng để đại biểu thảo luận và quyết định tại kỳ họp.

Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, chương trình điều hành kỳ họp được HĐND tỉnh quyết định theo hướng chỉ trình bày báo cáo tóm tắt về KT-XH, nội dung cốt lõi các chuyên đề. Do vậy giảm được 1/2 thời gian đọc các báo cáo tại kỳ họp, 2/3 thời gian các kỳ họp HĐND tỉnh được dành cho thảo luận, chất vấn để nâng cao chất lượng các quyết sách của HĐND và làm rõ những bất cập đông đảo cử tri quan tâm. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ như: tổ chức cho các đại biểu nghe tình hình phát triển KT-XH năm 2012 của địa phương nơi đại biểu ứng cử, phân công đại biểu TXCT, họp tổ thảo luận về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, các báo cáo chuyên đề trình kỳ họp, thảo luận nội dung chất vấn, phân công đại biểu thảo luận tại kỳ họp.

Quy trình thông qua nghị quyết tiếp tục được cải tiến. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND phối hợp với thư ký kỳ họp tổng hợp kết quả thảo luận, trao đổi thống nhất với cơ quan liên quan trước khi HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp. Vì vậy, các quyết sách của HĐND tỉnh bảo đảm đúng luật, phù hợp với thực tiễn và có tính thống nhất cao.

Trước, sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND chủ động phối hợp với Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch TXCT. Trên cơ sở đó, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị thực hiện đúng kế hoạch, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời gửi đến Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển UBND tỉnh trả lời theo quy định. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở nhiều kỳ họp bước đầu đã được Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn, phân loại và tổ chức đoàn làm việc với UBND tỉnh, các ngành, các cấp liên quan để thống nhất giải quyết dứt điểm.

Tăng cường giám sát, khảo sát

Trên cơ sở chương trình giám sát năm 2012 của HĐND tỉnh, Thường trực, các ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch giám sát từng quý, từng tháng. Phương thức giám sát tiếp tục được cải tiến theo hướng đa dạng các hình thức, hướng về cơ sở, tổ chức làm việc trước khi tiến hành giám sát và tập trung đề nghị các cơ quan liên quan giải quyết những kiến nghị sau giám sát. Nổi bật trong giám sát của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay là kết hợp các đợt khảo sát thực tế với giám sát trực tiếp, giám sát qua văn bản và giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh đã đem lại hiệu quả cao, phát huy được trí tuệ tập thể HĐND tỉnh.

Các hoạt động giám sát đều được các cơ quan tuyên truyền phản ánh kịp thời, tạo dư luận xã hội tích cực tăng cường trách nhiệm của đại biểu và ngành hữu quan. Phạm vi các cuộc giám sát được mở rộng, giám sát đến tận cơ sở xã, phường, thị trấn đối tượng cụ thể. Công tác chuẩn bị cho cuộc giám sát được thực hiện chu đáo từ khâu tổ chức thu thập thông tin liên quan phục vụ giám sát, thành lập đoàn giám sát, đáp ứng yêu cầu cho từng cuộc giám sát. Kết luận giám sát đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, tìm ra nguyên nhân từ đó có các kiến nghị, yêu cầu cụ thể để các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, khắc phục. Kết quả các cuộc giám sát đã giúp các ban HĐND tỉnh có thêm cơ sở để thẩm tra các nội dung, chuyên đề trình kỳ họp, cung cấp được những thông tin quan trọng để các đại biểu HĐND tỉnh có thêm cơ sở thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục kịp thời, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thi hành pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh.

Có thể nhận thấy, hoạt động của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến nay, nhất là trong năm 2012 đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy: việc bổ sung một số nội dung ngoài chương trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2012 vẫn còn; công tác chuẩn bị tài liệu của cơ quan trình tuy đã có nhiều cố gắng nhưng còn chậm; việc thực hiện chức năng nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp ở một số đại biểu chưa được phát huy. Trong hoạt động giám sát, một số thành viên các ban HĐND chưa tích cực tham gia; một số đại biểu HĐND chưa thực hiện tốt chức năng giám sát giữa 2 kỳ họp. Công tác TXCT tuy đã có nhiều cố gắng song còn hạn chế, đối tượng chưa rộng, chưa khắc phục được tình trạng cử tri chuyên nghiệp, số điểm TXCT chưa nhiều. Hoạt động của tổ đại biểu HĐND tuy đã có chuyển biến, nhưng vẫn còn một số tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa nêu cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tình trạng e dè, nể nang, phó mặc cho đại biểu hoạt động chuyên trách chưa được khắc phục nhiều.

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, năm 2013 ngoài những hoạt động theo luật định, HĐND tỉnh sẽ chú trọng nâng cao chất lượng kỳ họp, thông qua hoạt động của các ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND. Tiếp tục cải tiến phương pháp làm việc, phương thức hoạt động của HĐND trên cơ sở xây dựng Đề án đổi mới hoạt động của HĐND. Tăng cường giám sát kết hợp với khảo sát thực tế, thu thập thông tin; tổ chức các cuộc điều trần, các buổi làm việc với các cấp, các ngành liên quan để giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết triệt để. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tăng cường mối liên hệ với cử tri và tạo dư luận xã hội tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND.

Hiệu quả hoạt động của HĐND được bảo đảm bằng hoạt động của Thường trực, các ban, nhất là của mỗi đại biểu. Đại biểu quyết định, giám sát đúng, trúng thì HĐND quyết định, giám sát đạt hiệu quả. Để phát huy vai trò của mình, mỗi đại biểu cần tự trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng giám sát và quyết định, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử địa phương.

Nguyễn Văn Trì
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc