Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng 

Xem với cỡ chữ
Ngày 9.5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về: tình hình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT – XH; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ TP Hải Phòng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng...

Đột phá trên mọi lĩnh vực

Báo cáo với Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh, các nội dung cốt lõi của Cương lĩnh 2011 đã được Thành ủy Hải Phòng nghiên cứu sâu sắc, toàn diện và triển khai đồng bộ từ Đảng bộ Thành phố đến chi bộ và được phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố nhất trí cao, đồng thuận với những định hướng xây dựng đất nước của Cương lĩnh 2011, thể hiện rõ nhất ở niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, của Thành ủy, niềm tin thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước và thành phố.

Trong việc thực hiện Cương lĩnh 2011 về phát triển nhiều thành phần kinh tế, Thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng định hướng. Khu vực doanh nghiệp nhà nước đã từng bước được cấu trúc lại, hiệu quả sản xuất kinh doanh từng bước ổn định. Khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phát triển nhanh, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của Thành phố, góp phần giải quyết có hiệu quả các vấn đề về xã hội, nhất là về lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân...


Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc

Trong hơn 3 năm qua, Thành ủy Hải Phòng đã áp dụng nhiều biện pháp đổi mới quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Hải Phòng đã đạt được những kết quả toàn diện mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực, vượt qua giai đoạn trầm lắng, trở thành địa phương luôn dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, có 9 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV đề ra cho năm 2020 nhưng đến nay đều đã hoàn thành trước thời hạn, trong đó có 1 chỉ tiêu hoàn thành trước 3 năm là thu ngân sách Nhà nước; 3 chỉ tiêu hoàn thành trước 2 năm là hàng hóa thông qua cảng, khách du lịch, kim ngạch xuất khẩu; 3 chỉ tiêu hoàn thành trước 1 năm là tổng sản phẩm GRDP, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng NTM; còn 2 chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu nhập bình quân đầu người sẽ hoàn thành trong năm 2020...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố, Thành ủy Hải Phòng tự đánh giá đã có một số sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, góp phần quyết định đưa Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo đó, trong 4 năm liên tục, Thành phố xác định chủ đề hành động “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; chỉ đạo với nhiều cách làm quyết liệt, sáng tạo như thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư một cửa cấp thành phố; đẩy mạnh việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, thành phố không đầu tư dàn trải, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tuyệt đối hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm thực hiện chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với “dân hưởng thụ” và đạt được kết quả quan trọng, nhất là các chương trình phúc lợi xã hội như xây dựng nông thôn mới, chương trình cải tạo nâng cấp các ngõ phố trong nội đô, hỗ trợ xi măng, gạch cho các gia đình thương binh, liệt sỹ xây dựng nhà ở, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Cùng với đó là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, các đối tượng yếu thế trong xã hội được thực hiện với phương châm “đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Thành phố tiếp tục quan tâm củng cố, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên. Công tác kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo được quan tâm thường xuyên. Thực hiện NQ Trung ương 6 Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Thành phố đã thực hiện thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng giảm đầu mối, giảm cán bộ cấp phó, sáp nhập các cơ quan tương đồng về chức năng nhiệm vụ ở cấp huyện, gắn với tinh giản biên chế đã tạo ra những chuyển biến, tích cực trong hoạt động của các cơ quan...


Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Gợi mở nhiều vấn đề cả về lý luận và thực tiễn

Đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu, những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hải Phòng. Một số ý kiến cho rằng, từ thực tiễn của Hải Phòng đã gợi mở nhiều vấn đề cả về lý luận và thực tiễn… Các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi làm rõ hơn về một số vấn đề liên quan đến hiệu quả của khu vực kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường khi triển khai các dự án lớn; chủ trương của Đảng về phát triển nhanh và bền vững từ thực tiễn của Hải Phòng; những đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; bài học rút ra từ công tác xây dựng Đảng, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp; bài học trong thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với “dân hưởng thụ”; bài học về lòng tin của nhân dân với Đảng; những kinh nghiệm trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới; mối quan hệ về mặt chính sách giữa Trung ương, thành phố và các vùng lân cận; cơ chế chính sách, đời sống của giai cấp công nhân…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương sự đoàn kết, nhất trí, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Từ đó đã huy động được sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận trong việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với. Những kết quả mà Thành phố đã đạt được là tương đối toàn diện và có những đột phá đáng kể; tiếp tục khẳng định vị thế là thành phố Cảng - đầu mối giao thông quan trọng và là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc.

Gợi mở một số vấn đề Hải Phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, Thành phố cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng sự phát triển của các khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế FDI, kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước để có chính sách phát triển cân bằng. Về vấn đề xã hội, Hải Phòng đã có nhiều bài học kinh nghiệm xung quanh việc tập hợp, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của nhân dân, tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, cần chú ý và quan tâm hơn nữa đến khu vực nông thôn, tạo ra nền nông nghiệp bền vững, phát triển thuỷ sản bền vững; bảo đảm ổn định cuộc sống cho nhân dân để bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chiều cùng ngày, Đoàn đã đi thăm Tổ hợp chế tạo, sản xuất ô tô Vinfast.

Tin và ảnh: Đông Bắc – Bùi Linh