Thị xã Thuận An, Bình Dương:

Thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế 

Xem với cỡ chữ
Với quyết tâm chính trị cao nhưng không nóng vội, thị xã Thuận An đã đưa ra lộ trình cụ thể để sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm bộ máy không bị xáo trộn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Qua đó, giúp tỉnh Bình Dương chủ động hơn trong xây dựng đề án chung và mạnh dạn thực hiện tinh giản biên chế với mức giảm vượt xa chỉ tiêu Trung ương giao.

Thí điểm thành công

Từ năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã giao Thị ủy Thuận An xây dựng Ðề án thí điểm sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách của phường Lái Thiêu, theo tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ngay sau khi Đề án được phê duyệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy, UBND phường Lái Thiêu tổ chức triển khai thực hiện, với mục tiêu giảm đáng kể số biên chế hưởng lương từ ngân sách mà vẫn bảo đảm chất lượng hoạt động.

Thực hiện đề án, phường Lái Thiêu đã tinh giản 19 biên chế, hiện số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách còn lại là 28 người, các chức danh đều được bố trí kiêm nhiệm 1 hoặc 2 chức danh; 100% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; người hoạt động không chuyên trách đa số có trình độ chuyên môn đại học.

Tính đến tháng 9.2019, toàn thị xã Thuận An đã giảm được 222 biên chế và 47 hợp đồng lao động; 10/10 xã, phường đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách. Tổng số định biên tinh giản của 10/10 xã, phường là 195 so số lượng định biên được giao, tinh giản 139 định biên so số lượng định biên khi xây dựng đề án.

“Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là công việc khó, nhạy cảm. Song, nhìn chung, các trường hợp tinh giản đều hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc tinh giản, tư tưởng cơ bản ổn định, thoải mái; các trường hợp ở lại làm việc đều ý thức được tinh thần, trách nhiệm của bản thân trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã, phường cũng quan tâm giới thiệu việc làm khác phù hợp cho các trường hợp tinh giản khi có nhu cầu” - Bí thư Thị ủy Thuận An Đỗ Thành Tâm chia sẻ.

Lãnh đạo thị xã Thuận An cũng cho biết, bộ máy được tinh gọn đã góp phần tiết kiệm nguồn ngân sách trong thực hiện chi trả các chế độ có liên quan đến cán bộ, công chức; khắc phục sự chồng chéo trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ; vai trò, trách nhiệm trong giải quyết công việc của từng cán bộ, công chức được đề cao, không còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Kinh phí tiết kiệm được từ số định biên giảm bước đầu, một phần dùng để chi hỗ trợ cho các trường hợp tinh giản, số còn lại dùng tăng phụ cấp cho cán bộ, công chức, từ đó tạo động lực để cán bộ, công chức an tâm công tác và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An  

Nguồn: ITN 

Vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm

Là địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, dân nhập cư chiếm hơn 2/3 dân số, nên công tác quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính nhiều. Bí thư Thị ủy Thuận An cho hay, điều này cũng dẫn đến việc tinh giản biên chế trước mắt tạo áp lực lớn đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nói cách khác, một người kiêm 2, 3 việc nên đôi khi giải quyết công việc chưa kịp thời và còn lúng túng.

Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính tuy được cải thiện, song vẫn chưa đồng bộ giữa các cấp, các ngành như chế độ báo cáo, hội họp… các chương trình hoạt động của đoàn thể còn nhiều; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính còn những mặt hạn chế. Chưa kể, công tác đánh giá cán bộ, công chức thời gian qua cũng có lúc, có nơi chưa đi vào thực chất, còn chung chung.

Quyết tâm chính trị cao, nhưng không nóng vội, thị xã Thuận An đã đưa ra lộ trình cụ thể, vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm bộ máy không bị xáo trộn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong thực hiện việc tinh gọn bộ máy, Ban Thường vụ Thị ủy luôn chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường thực hiện công tâm, khách quan, đoàn kết để lựa chọn cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, đảm đương được nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bí thư Thị ủy Thuận An Đỗ Thành Tâm cho biết, Ban Thường vụ Thị ủy đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại bộ phận một cửa các xã, phường và tiết kiệm để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức an tâm công tác. Thường xuyên quan tâm, động viên và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình và giải quyết khó khăn; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, để thực hiện thắng lợi việc tinh giản biên chế, Thị ủy Thuận An cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên chủ động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để phát sinh tiêu cực.

Lê Chi

Truyền hình