Thừa Thiên Huế: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tại kỳ họp bất thường 

Xem với cỡ chữ

Tại Kỳ họp bất thường (lần thứ 5) mới đây, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 10 nghị quyết về: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ khu vực 3 và khu vực 4; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019; hỗ trợ cho các dự án do doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chủ trương điều chỉnh dự án Chương trình phát triển đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế; bổ sung dự án vào danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; bổ sung dự án, công trình vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh; danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác năm 2019 tại các huyện, thị xã, thành phố Huế; bổ sung diện tích quy hoạch 8 khu vực khoáng sản đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh; Nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

HÀ VĂN